Skip to main content

حسين کرد شبستری

حسين کرد شبستری

یاد بعضی نفرات… با درودی به آیدا شاملو، یادگار و بازمانده ای از احمدشاملو . روزگاری به فکر انتشار ماهنامۀ ادبی افتاده بودم با احمد در میان گذاشتم. از پس چندی جستجو نام زمانه را برگزیدیم. و شمارۀ اولش ویژه احمد شاملو شاعر زمانه ما بود. پس از مصاحبه با احمد به سراغ آیدا رفتم. […]

احمد شاملو

احمد شاملو

یاد بعضی نفرات… با درودی به آیدا شاملو، یادگار و بازمانده ای از احمدشاملو . روزگاری به فکر انتشار ماهنامۀ ادبی افتاده بودم با احمد در میان گذاشتم. از پس چندی جستجو نام زمانه را برگزیدیم. و شمارۀ اولش ویژه احمد شاملو شاعر زمانه ما بود. پس از مصاحبه با احمد به سراغ آیدا رفتم. […]